Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over tal van onderwerpen die u op school tegenkomt. Dat kan zijn de manier van lesgeven, de uitvoering van het voorgenomen beleid, de begeleiding van uw kind, informatie die u ontvangt, of wat dan ook. We gaan ervan uit dat de meeste klachten in goed onderling overleg kunnen worden opgelost. Wanneer zich op school met uw kind een probleem voordoet, spreekt u in het algemeen eerst met de leerkracht. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan maakt u een afspraak met de schoolleiding. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende effect hebben, dan kunt u het schoolbestuur (Stichting Kopwerk) inschakelen of stappen ondernemen naar de Regionale Klachtencommissie Onderwijs West-Friesland.

Als belangrijke personen binnen de klachtenregeling, worden genoemd:

- de vertrouwenspersoon
- de klachtencommissie

De vertrouwenspersoon fungeert als een soort ‘tussenpersoon’, een onpartijdig buitenstaander. Voor onze school is dat mevrouw M. de Jong. De vertrouwenspersoon onderzoekt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden en beoordeelt ook of de gebeurtenis wel een aanleiding vormt voor een klacht. Als de situatie zich voordoet, begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure. Deze externe vertrouwenspersoon, die vooral een taak heeft in de opvang en hulpverlening, begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten

waarbij er sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.

Externe vertrouwenspersonen:
Ellen Labree en Inez Ursem 12

Postadres GGD Hollands Noorden
t.a.v. externe vertrouwenspersoon
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar
Telefoon 088-0100550 (maandag t/m vrijdag)

Klachtenregeling onderwijs
Stichting Kopwerk is ook aangesloten bij een landelijke klachtencommissie, waar ouders in laatste instantie met hun klacht terecht kunnen.

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 072-3861697 (tussen 9.00-16.30 uur)
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Het regelement voor de klachtenprocedure is verkrijgbaar op school.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Stichting Kopwerk maakt gebruik van de verbeterde meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt onze school om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doen bij Veilig Thuis. Meer informatie over deze meldcode kunt u vinden via de website van Stichting Kopwerk.