Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we de ouders bij nodig. Wij delen namelijk een gezamenlijk belang: de zorg dat de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk verloopt en dat de leerlingen zich prettig voelen op school. Daarom is een goede samenwerking met ouders voor ons belangrijk. Bij ouderbetrokkenheid gaat het om een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school.

Wij stellen het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt. Van onze kant laten wij weten hoe wij daar op basis van onze ervaringen en toetsgegevens naar kijken. De groepsleerkracht is voor u de persoon met wie u dit gesprek voert.
Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in uw mening als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als schoolteam een professionele organisatie die periodiek bij ouders en leerlingen peilt wat zij van het onderwijs en allerlei zaken op school vinden.

Uit recent onderzoek blijkt dat het succes van kinderen bij het leren voor 43% wordt bepaald door de leerkracht, 8% door de klas en 49% door het gezin/de ouders! Hieruit blijkt dat betrokken ouders erg belangrijk zijn voor het kind en het succes op school.

IMG_7244.JPG

De betrokkenheid en inzet van ouders krijgt op de Kuyperschool op meerdere manieren gestalte. nl: meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen.

Een goede informatie is de basis van betrokkenheid. Hieraan besteden wij dan ook ruime aandacht op de volgende wijze:

  • De schoolgids: Deze verschijnt 1 keer per jaar. In deze gids staan de achtergronden van onze school en allerlei praktische zaken.
  • Het schoolplan: Deze is in het schooljaar 2015 uitgegeven voor de periode 2015-2019. In dit plan wordt op onderwijskundig en schoolorganisatorisch gebied verantwoording afgelegd aan het bestuur en de inspectie. Ook staat in dit schoolplan de beleidsplanning voor de komende vier jaren. Dit plan is bestemd voor het bevoegd gezag en de inspectie van het onderwijs. Elk jaar wordt geëvalueerd of de gestelde doelen verwezenlijkt zijn.
  • Het programma Parro (applicatie): Op de Kuyperschool gebruiken de leerkrachten, de IB'er en de directie de applicatie Parro om te communiceren met ouders. De leerkrachten zorgen ervoor dat ouders een koppelcode krijgen. Eenmaal gekoppeld kunnen de ouders contact opnemen met de leerkracht door het sturen van een berichtje. Informatie, foto's en andere bijkomstigheden ontvangen de ouders al mededeling.
  • Informatieavond: Aan het begin van het schooljaar wordt door de groepsleerkracht(en) een informatieavond georganiseerd, waar u op de hoogte wordt gebracht over onderwijs in het komende jaar.
  • Ouderavond: Jaarlijks wordt een ouderavond georganiseerd. Hier komt een actueel onderwerp rond onderwijs, kinderen en opvoeding aan de orde.
  • 10-minutengesprekken: Deze gesprekken worden gehouden  in september (kennismakingsgesprek) ,februari en aan het eind van het schooljaar. De gesprekken zijn bestemd voor de kinderen van groep 1 t/m 7. Voor elk kind wordt 10 minuten gereserveerd en de ouders krijgen een schriftelijke uitnodiging via de kinderen. Ouders met meerdere kinderen op school worden op aansluitende tijdstippen uitgenodigd. Voor de ouders van de kinderen uit groep 8 zijn er gesprekrondes op andere tijdstippen. Dit i.v.m. de keuze voor het voortgezet onderwijs.
  • Rapportage: vanaf groep 3 krijgen alle kinderen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis waarin de ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van het kind. Het rapport wordt meegegeven in februari en aan het eind van het schooljaar. In het rapport zit ook leerlingenwerk om te laten zien wat het kind de afgelopen periode heeft geleerd. De kleuters krijgen 1x per jaar voor de zomervakantie een rapport mee. De leerling zit dan tenminste een half jaar op school.
  • Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs: Voor de ouders van groep 7 en 8 wordt een voorlichtingsavond georganiseerd in januari.
  • Informeel contact: Ouders kunnen na schooltijd altijd even binnen lopen met vragen, opmerkingen of zomaar een gesprekje. De kinderen mogen dan ook werk aan hun ouders laten zien. Mocht het bij ons even niet uitkomen, dan melden we dat en maken we indien nodig een afspraak.