IMG 9229

Door de nieuwe wet zijn sommige dingen anders geregeld. Vooral als het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Zo hebben scholen nu zorgplicht voor alle leerlingen die zich bij hen aanmelden.

Dit betekent dat de school verplicht is om te zorgen voor de best passende onderwijsplek voor uw kind. Dat kan ook op een andere school zijn.

Daarom wijzigt er een aantal dingen rondom de aanmelding.

Ouders moeten hun kind zo mogelijk 12 weken voordat het 4 jaar wordt schriftelijk aanmelden bij de school van hun voorkeur. De aanmeldprocedure van de school is leidend.

Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel waarin ze beschrijven welke ondersteuning zij kunnen bieden.

Voorwaarden voordat de zorgplicht ingaat:

  • Er is geen wachtlijst op de school waar het kind is aangemeld.
  • Ouders respecteren de grondslag van de school.
  • Aanmelden kan vanaf 3 jaar. Kinderen die jonger zijn, kunnen op een 'lijst van vooraanmeldingen' worden geplaatst.
  • Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft moeten zij dit  bij de aanmelding aangeven.
  • Ouders zijn verplicht om informatie uit de voorschoolse situatie te delen met de school van aanmelding.
  • Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school of scholen hun kind nog meer is aangemeld. De ouders geven aan welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.
  • Uiterlijk 12 weken voordat de leerling 4 jaar wordt gaat voor de school de termijn van 6 weken in om een passende onderwijsplek te vinden.
  • Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. De school geeft de ouders een bevestiging van het ingaan van de termijn van de zorgplicht.

 

inschakelen Trajectbegeleider

 

Als het kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft en de school kan deze ondersteuning niet zelf bieden, dan schakelt de school de trajectbegeleider in. De trajectbegeleider is een onafhankelijke expert die helpt om de best passende onderwijsplek voor het kind te vinden.

De ouders worden meegenomen in het zoekproces naar een passende onderwijsplek.

Voor een plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Deze aanvraag wordt gedaan door het ondersteuningsteam, samen met de ouders. De trajectbegeleider coördineert. De aanvraag wordt op de basisschool voorbereid.

Een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De TLV kan tijdelijk of voor de hele basisschoolperiode geldig zijn. Als voldaan is aan alle stappen en afspraken in de procedure voor ondersteuningstoewijzing én de ouders en de professionals zijn het over de aanvraag eens zal de Commissie Toelating Speciale Onderwijsvoorziening van het samenwerkingsverband een procedurecheck doen. Als alles klopt geeft de commissie een toelaatbaarheidsverklaring af.

Als een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat moet een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.