Op de Dr. A. Kuyperschool komt zes keer per jaar het ondersteuningsteam bij elkaar. In dit ondersteuningsteam zit de directeur, de ib-er, een orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werkster, en de leerkracht van uw kind. Natuurlijk bent u zelf ook van harte welkom bij deze bespreking van uw kind.

In het ondersteuningsteam bespreken we het door u getekende groeidocument. In dit document staat de zorgvraag van ouders en school. In het ondersteuningsteam overleggen we met welke handelingsadviezen uw kind gebaat is.

Soms overleggen we met instanties buiten de school bijv. logopediste of schoolarts, maar we doen dit nooit zonder uw toestemming.

Het is mogelijk dat vanuit dit overleg geadviseerd wordt dat  er verder onderzoek of observatie nodig is. Het kan zijn dat er wordt besloten om vragenlijsten in te zetten om specifiekere informatie te verkrijgen of soms is het advies om uw kind aan te melden bij een hulpverlenende instantie. Maar er kan ook onderzoek worden gedaan door experts vanuit ons samenwerkingsverband.

Er volgt dan een intakegesprek tussen onderzoeker en ouder(s) op school en daarbij kunt u aanvullende informatie geven die u van belang vindt.

Aansluitend aan het gesprek vindt het onderzoek bij uw kind plaats. Vervolgens krijgt u het concept onderzoeksverslag toegestuurd en daarop kunt u eventueel een schriftelijke reactie geven.  Hierna worden de uitslagen met (leden van) het ondersteuningsteam van de school en u besproken waarin een gezamenlijk advies wordt gevormd.