In de Kuyperschool zijn zowel een peuter- als een basisschool gevestigd. Er wordt een doorlopend programma aangeboden voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) stimuleert de ontwikkeling van peuters op het gebied van taal, denken, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers zijn hier speciaal voor opgeleid.

Vanaf 4 jaar wordt de stap naar groep 1 gemaakt. Kleuters leren spelenderwijs, waarbij hun creativiteit en nieuwsgierigheid een centrale rol spelen. In groep 2 worden lees-en rekenvoorwaarden aangeboden als voorbereiding op groep 3. De ontwikkeling wordt op diverse gebieden gevolgd en besproken met ouders. Bij een vertraagde ontwikkeling wordt onderzocht of kleuterverlenging zinvol is.

Er zijn grote verschillen tussen kinderen door hun eigenheid aan talenten, capaciteit en interesse. Er zijn kinderen die graag klussen, sporten of muziek maken. Er zijn kinderen die kunnen lezen bij de aanvang van groep 3 of in groep 8 een leerrendement hebben van eind groep 5 of 6. Ook de situatie waarin het kind opgroeit, draagt bij aan zijn/haar vorming. We streven naar een brede ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Dat is een mooie, soms moeilijke opgave.

De school is voortdurend in ontwikkeling en we zoeken naar mogelijkheden binnen passend onderwijs. Dit doen wij samen met het ondersteuningsteam van de school en de ouders. Soms werkt een kind op een eigen leerlijn. Het welbevinden van het kind is leidraad. In de klas wordt de basisondersteuning en extra ondersteuning aangeboden. Intensieve ondersteuning (bijvoorbeeld een intensief leesprogramma) wordt op school buiten de groep gerealiseerd.

Voor specifieke ondersteuningsvragen is er een kinderfysiotherapeut, een gedragsspecialist, een reken- en taalspecialist in de school. Omdat we intensief samenwerken met het Samenwerkingsverband de West-Friese Knoop, wordt er ook kennis in de school gehaald over diverse thema’s zoals hoogbegaafdheid en dyslexie.